OFFICE – SUNLAW

  • Địa điểm: 89 Hồ Phi Tích, Đà Nẵng
  • Diện tích: 200m2
  • Năm hoàn thành: 12/2021
  • Thi công cảnh quan BGD Landscape